RODO
Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
 1. Administatorem Danych Osobowych jest POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. 40-159 Katowice. ul. Jesionowa 9a NIP 954-282-49-20, REGON 388480203 ul. Jesionowa 9a 40-159 Katowice
 2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:
  1. realizacji umowy ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości świadczonych usług.
  2. wykonywania ciążących na POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych.
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Zakres przetwarzanych danych:
  Nie w każdym przypadku w stosunku do danej osoby przetwarzane są wszystkie poniżej wskazane dane. Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane przetwarzane to:
  1. Imię i nazwisko
  2. NIP
  3. Numer telefonu
  4. Adres poczty elektronicznej
  5. Adres zamieszkania bądź siedziby
  6. Seria, nr i data ważności dokumentu tożsamości w przypadkach wymaganych
  7. PESEL
  8. Dane pracowników w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy
 4. Źródła pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane w POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. pochodzą od samych zainteresowanych klientów, kontrahentów, podmiotów współpracujących oraz źródeł powszechnie dostępnych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka przekazuje w niezbędnym wymiarze dane osobowe podmiotom współpracującym przetwarzającym te dane w celu wywiązania się z zawartych umów, obsługi systemu informatycznego, obsługi systemu kadrowo-płacowego oraz organom państwowym. Podmioty przetwarzające te dane zobowiązane są je chronić oraz przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacja. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane w celu archiwizacji przez okres 10 lat, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym. Brak podania danych osobowych lub sprzeciw co do ich przetwarzania może uniemożliwić wykonanie usługi lub wywiązanie się przez POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. ciążących obowiązków. Zaniechanie przetwarzania danych ( w tym ich usunięcie) może być niemożliwe w sytuacji, gdy administrator realizuje swoje uzasadnione interesy lub jest prawnie zobowiązany do przetwarzania tych danych.
 8. Dane kontaktowe administratora:
  Wnioski lub zapytania o udzielenie informacji w zakresie ochrony danych osobowych można składać pisemnie na adres POLKAD Transport Forwarding Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9a 40-159 Katowice lub na adres poczty elektronicznej polkad@polkad.pl